Bratislava: Sidlo Uradu na ochranu oznamovateľov

Abgabe 21.02.2022
Gebäudetyp Büro, Verwaltung und Handel
Art Wettbewerbe und Dienstleistungen
Zulassungstyp offener Wettbewerb
Ort des Wettbewerbs Bratislava
Wettbewerbstyp offener Ideenwettbewerb
Zulassungsbereich EWR
Auslober Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Teilnehmer Architekt*innen, Ingenieur*innen
Preise Wettbewerbssumme: 20.000 EUR
Unterlagen www.uvo.gov.sk
Wettbewerbssprache(n): Slowakisch, Tschechisch
Wettbewerbsleistungen Entwürfe für ein Amt, an das sich Whistleblower wenden können
Termine Abgabe: 21.02.2022

-----------
28/12/2021S252
I.
II.
III.
IV.
VI.

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2021/S 252-671373
Oznámenie o súťaži návrhov
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 53621948
Poštová adresa: Námestie slobody 2919/29
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81106
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír
E-mail: sarmir@obstarame.sk
Telefón: +421 903299288
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.oznamovatelia.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20910
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436165
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

SÍDLO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV
Referenčné číslo: OB21OZN055
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71221000 Architektonické služby pre budovy
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok (ĎALŠÍ POSTUP).
Predmetom súťaže návrhov je
v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády.
v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.
Miesto (riešené územie):
Okres: Bratislava I., Obec: Bratislava m.č. STARÉ MESTO, Katastrálne územie: Staré Mesto
Zoznam parciel: 7760/2, 7760/3.
Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú
800 tis. € bez DPH.
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo
je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera
podrobnejšie v súťažných podmienkach
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

v 1. kole
Kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu (príloha 01_zadanie), najmä riešenie 1.nadzemného podlažia a fasády. V Zmysle §122a ZVO ide o kritérium na zníženie počtu návrhov.
v 2. kole
Kvalita komplexného architektonického, dispozičného a interiérového riešenia vo vzťahu k zadaniu.
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. Ceny za postup do 2.kola
V súťaži návrhov budú 3 účastníkom, ktorí postúpia do 2. kola udelené nasledovné ceny za postup do 2. kola:
3 x 5 000 €.
2. Ceny za umiestnenie
Účastník na 1. mieste získa cenu 2 500 €,
Účastník na 2. mieste získa cenu 1 500 €,
Účastník na 3. mieste získa cenu 1 000 €.
Podrobnejšie v súťažných podmienkach.
IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Ing. arch. Peter Lényi
Zuzana Ondrušková, Arch. MA
JUDr. Nikola Jaborníková
Matej Uhlík
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová.
2. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
3. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.
4. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese -
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary.
5. Vyššie sú uvedení riadni členovia poroty. Náhradníkmi sú: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. Ivona Podolanová Klementová.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/12/2021