Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/menu.inc).

Polen-Krakau: Konkurs na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2017.

Kurzbeschreibung

21/03/2017 S56 - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren Polen-Krakau: Architekturentwurf 2017/S 056-104902

Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
II.1) Beschreibung II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 71220000 Beschreibung Architekturentwurf .
Originaltext

21/03/2017 S56 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 056-104902
Ogłoszenie o konkursie
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1
Punkt kontaktowy: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Osoba do kontaktów: Ewelina Badura
30-062 Kraków
Polska
Tel.: +48 124335621
E-mail: ebadura@muzeum.krakow.pl
Faks: +48 124335555
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP) pl. Szczepański 6
Punkt kontaktowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Kraków (SARP) Osoba do kontaktów: arch Paweł Wieczorek, dr inż arch Barbara Ostrowska
31-011 Kraków
Polska
Tel.: +48 124227540
E-mail: konkurs-czartoryscy2017@sarp.krakow.pl
Faks: +48 124227540
Adres internetowy: www.sarp.krakow.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP) pl. Szczepański 6
Punkt kontaktowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP) Osoba do kontaktów: arch Paweł Wieczorek, dr inż arch Barbara Ostrowska
31-011 Kraków
Polska
Tel.: +48 124227540
E-mail: konkurs-czartoryscy2017@sarp.krakow.pl
Faks: +48 124227540
Adres internetowy: www.sarp.krakow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa instytucja kultury

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2017.
II.1.2) Krótki opis:
1. Konkurs organizowany jest w formie Konkursu otwartego, dwuetapowego:
a)Organizator dopuszcza do udziału Uczestników konkursu na podstawie warunków określonych w Regulaminie Konkursu
b)W pierwszym etapie konkursu Organizator dopuszcza zakwalifikowanych Uczestników do składania opracowań studialnych.
c)W drugim etapie konkursu Organizator zaprosi do złożenia prac konkursowych nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu Uczestników wskazanych przez Sąd Konkursowy w wyniku oceny opracowań studialnych złożonych w pierwszym etapie,na zasadach określonych w regulaminie konkursu. W szczególnym przypadku Zmawiający na wniosek Sądu Konkursowego może zaprosić do udziału w drugim etapie mniejszą liczbę niż trzech Uczestników.
2. Celem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (najbardziej wartościowego pod względem artystycznym i użytkowym – patrz kryteria oceny prac) projektu
nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika konkursu, którego praca w etapie 2 zostanie uznana za najlepszą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej wchodzić będzie także opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której celem będzie dostosowanie wnętrz budynku do potrzeb wynikających z projektu nowej ekspozycji i aranżacji, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmować będzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogólnodostępne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.
3. Zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej obejmuje:
— wielobranżową koncepcję pokonkursową,projekt wykonawczy ekspozycji i aranżacji wnętrz,
— zamienny projekt budowlany/zamienne projekty wielobranżowe, rozszerzone o zakres systemu aktywnego gaszenia dla pomieszczenia Sali Leonarda da Vinci,
— przedmiary robót,
— kosztorysy inwestorskie,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
— uzyskanie koniecznych uzgodnień, opinii i oświadczeń,
— uzyskanie koniecznych pozwoleń konserwatorskich na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
— złożenie dokumentacji w celu uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
— pełnienie nadzoru autorskiego.
4.Prowadzone prace projektowe odbywać się będą pod nadzorem Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych. Przygotowana dokumentacja projektowa musi być zgodna z aktualnymi wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświad- czenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa prac konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim.
6. Jeżeli dokumenty o których mowa w pkt. 5 zostały sporządzone w języku innym niż polski, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszym konkursie:
— ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz.2164 ze zm.); zwana dalej „Pzp” lub „ustawa Pzp”;
— ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm. );
— ustawa z dnia 4 lutego 1994 – O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 666 ze zm.);
— ustawa z dnia 23 lipca 2003 – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. . Dz.U. 2014 poz. 1446 ze zm.);
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. 2016, poz. 290 ze zm. .);
— rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014, w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebez- pieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
— pozostałe wytyczne i uzgodnienia stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;
— oraz innymi właściwymi przepisami;
8. Zamawiającym (Organizatorem) konkursu jest: Muzeum Narodowe w Krakowie („Organizator”) al. 3-go Maja 1
30-062 Kraków
tel/faks [+48] 12 433 55 00
NIP: 675 00 04 442, REGON: 000 275 961
Adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl
Adres strony internetowej: www.mnk.pl
Współorganizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP), pl. Szczepański 6
31-011 Kraków
tel/faks [+48] 12 422 75 40
NIP: 676 16 83 599, REGON: 350 159 710
Adres e-mail: sarp@sarp.krakow.pl
Adres strony internetowej: www.sarp.krakow.pl
9. Sposób oceny prac konkursowych oraz przyznawania nagród w konkursie został szczegółowo opisany w regulaminie konkursu przy czym wartość sumaryczna nagród w 2 etapie konkursu wynosi 100 000 PLN. Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najlepszą oraz otrzyma pierwszą nagrodę zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie, obejmującego sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty występujące wspólnie, zwani również „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”, spełniający wymagania określone regulaminem.
2. Wymagania dotyczące warunków udziału w konkursie odnoszą się do każdego z podmiotów występujących wspólnie jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”. Podmioty te składając Pracę Konkursową powinny wskazać jeden z nich, który będzie występował jako pełnomocnik do reprezentowania ich w konkursie i w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Oryginał pełnomocnictwa należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedno opracowanie studialne w pierwszym etapie i jedną pracę konkursową w drugim etapie. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedno opracowanie studialne lub pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu.
III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
1.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dysponują zdolnością techniczną i zawodową do realizacji przedmiotu konkursu, przez co rozumie się, że:
a) wykonali w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jedną realizację aranżacji przestrzeni wystawienniczej zbiorów sztuki – malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego itp.
b) dysponują osobą pełniąca funkcję architekta wnętrz/aranżera (lider zespołu projekto-wego), legitymująca się dyplomem studiów wyższych magisterskich na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz, Formy / Wzornictwo Użytkowe / Scenografia i po-krewne, który wykonał w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jedną realizację aranżacji przestrzeni wystawienniczej zbiorów sztuki – malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego itp.
c) ponadto, w celu realizacji zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej, dysponuje zespołem składającym się z:
— osoba pełniąca funkcję projektanta architektury, to jest architekt posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, który w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu wykonał co najmniej jedną realizację w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków itp. (o ile lider zespołu projektowego nie posiada takich uprawnień).
— osoba pełniąca funkcję projektanta branży sanitarnej w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji, to jest osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w wyżej wymienionym zakresie bez ograniczeń, która wykonała w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden projekt wentylacji i klimatyzacji w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
— osoba pełniąca funkcję projektanta instalacji elektrycznej, posiadająca uprawnienia do projektowania w wyżej wymienionym zakresie bez ograniczeń, która wykonała w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden projekt instalacji elektrycznej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
— osoba pełniąca funkcję projektanta instalacji w zakresie zabezpieczeń technicznych, wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, która wykonała w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden projekt instalacji zabezpieczeń technicznych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2. Organizator oceniał będzie nadane uprawnienia według ich treści z dnia nadania. W zakresie uprawnień podmiotów zagranicznych Organizator oceniał je będzie zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
3. Organizator konkursu dopuszcza sytuację, w której osoby wchodzące w skład zespołu do realizacji zamówienia udzielają zgody do dysponowania swoją osobą i doświadczeniem jednemu lub kilku Uczestnikom konkursu.
4. Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmian w składzie zespołu do realizacji zamówienia na dalszych etapach postępowania, pod warunkiem, że podwykonawcy legitymować się będą wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj konkursu
Otwarty

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1. Kryteria oceny opracowań studialnych – etap 1
Ocena opracowań studialnych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów i ich wag:
Kryterium
1.1.Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi – waga 30 %
1.2.Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe – waga 20 %
1.3.Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji – waga 20 %
1.4.Spełnienie zaleceń konserwatorskich – waga 15 %
1.5.Komfort i atrakcyjność zwiedzania – waga 15 %
1.6. Sposób oceny opracowań studialnych – etap 1
Sąd konkursowy przyznaje punkty, zgodnie z powyższymi kryteriami i ich wagami. Z oceny każdego opracowania zostaje sporządzony protokół ze szczegółową punktacją i jej uzasadnieniem.
Po zakończeniu przyznawania pracom punktów, sekretarz konkursu dokona wyliczenia ocen ostatecznych dla każdego zakwalifikowanych do oceny opracowań. Następnie prace zostaną uszeregowane na liście rankingowej. Po uszeregowaniu opracowan, Sąd Konkursowy zdecyduje, ile opracowań zostanie zakwalifikowanych do etapu 2 z zastrzeżeniem pkt. 1.2 niniejszego regulaminu. Do etapu 2 zakwalifikowane będą Uczestnicy, których opracowania uzyskają najwyższą ilość punktów.
Po zakończeniu, prac związanych z oceną, Sąd Konkursowy sformułuje stosowne uzasadnienia i opinie, które mogą być ujawnione i podane do wiadomości publicznej po rozstrzygnięciu etapu 2 konkursu.
2. Kryteria oceny prac konkursowych – etap 2
Oceny Prac Konkursowych dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniu zamkniętym.
Prace Konkursowe zostaną poddane szczegółowej ocenie zgodnie z kryteriami podanymi w pkt. 11.3 regulaminu.
Po przeprowadzeniu dyskusji i po szczegółowej ocenie Sąd Konkursowy dokonuje wyboru najlepszej pracy konkursowej.
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów i ich wag:
Kryterium:
2.1. Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum – waga 30 %
2.2. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, ocena zastosowanych rozwiązań systemowych i instalacyjnych – waga 20 %
2.3. Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji – waga 20 %
2.4. Spełnienie zaleceń konserwatorskich – waga 15 %
2.5. Komfort i atrakcyjność zwiedzania – waga 15 %
2.6. Sposób oceny prac konkursowych – etap 2
Sąd konkursowy przyznaje punkty, zgodnie z powyższymi kryteriami i ich wagami. Z oceny każdej pracy konkursowej zostaje sporządzony protokół ze szczegółową punktacją i jej uzasadnieniem.
Po zakończeniu przyznawania pracom punktów, Sąd Konkursowy dokona wyliczenia ocen ostatecznych dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy. Następnie prace zostaną uszeregowane na liście rankingowej. Po uszeregowaniu prac, Sąd Konkursowy zdecyduje o wskazaniu pracy uznanej za najlepszą oraz przyznaniu pierwszej nagrody.
Sądowi Konkursowemu przysługuje prawo przyznania wyróżnień honorowych zarówno pracom zakwalifikowanym do etapu 2 jak pracom nie zakwalifikowanym do ww. etapu.
Po zakończeniu, prac związanych z oceną, Sąd Konkursowy sformułuje stosowne uzasadnienia i opinie, które będą podane do wiadomości publicznej w dniu ogłoszenia wyników konkursu oraz zapisane w stosownym protokole.
Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu dokona identyfikacji wszystkich prac konkursowych.

IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
EP-271-09/17
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.4.2017 - 15:00
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 6.4.2017 - 15:00
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 13.4.2017
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody i zwroty kosztów wynosi 100 000 (sto tysięcy) PLN brutto.
2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) Pierwsza nagroda w wysokości 40 000 PLN brutto
b) Nagrody (jako zwrot kosztów) w wysokości co najmniej 12 500 PLN przyznanych wszystkim Uczestnikom zakwalifikowanym do etapu 2, którzy złożą prace konkursowe.
c) Sąd może również przyznać wyróżnienia honorowe Uczestnikom konkursu, którzy nie zostali zakwalifikowani do 2 etapu.
3. Sąd konkursowy może zmienić rodzaj i wysokość nagród określonych powyżej, pod warunkiem, wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na nagrody.
4. Kwoty o których mowa powyżej zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów.
5. Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najlepszą oraz otrzyma pierwszą nagrodę zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie, obejmującego sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
6. W przypadku, gdy Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najlepszą odmówi przystąpienia do negocjacji o których mowa w punkcie poprzedzającym, lub w wyniku negocjacji nie podpisze umowy, o której mowa w ww. punkcie, Organizatorowi przysługuje prawo do zaproszenia do negocjacji każdorazowo autora kolejnej pracy złożonej w etapie 2 przy czym kolejność zaproszeń ustalana jest na podstawie ilości punktów uzyskanych w trybie oceny prac konkursowych określonym w rozdziale 12 regulaminu konkursu. Zaproszonemu do negocjacji Uczestnikowi według przedmiotowej procedury nie przysługuje nagroda o której mowa w punkcie 2/
7. Sąd Konkursowy może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie spełnią w wystarczającym stopniu kryteriów oceny prac. W takim wypadku żaden Uczestnik konkursu nie zostanie zaproszony do negocjacji, o których mowa w punkcie 5, a wszyscy Uczestnicy zaproszeni do etapu 2 konkursu otrzymają wyłącznie nagrody – zwroty kosztów określone w pkt. 11.2.1 regulaminu konkursu.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3) Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. dr hab. Łukasz Gaweł , MNK
2. prof. Adam Brincken, ASP Kraków
3. mgr Janusz Czop, MNK
4. dr inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
5. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM, KSK SARP Kraków – Sędzia Referent
6. arch. Ryszard Jurkowski, KSK SARP Katowice
7. prof. Jerzy Porębski, SPFP, ASP Warszawa
8. dr hab. Andrzej Szczerski, MNK
9. dr Agnieszka Widacka-Bisaga, MNK

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Organizator planuje częściowe finansowanie przyszłej inwestycji z Programów Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 m.in. ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe terminy konkursu
Etap I
1. Ogłoszenie konkursu w siedzibie zamawiającego i na stronach internetowych. Ogłoszenie konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 17.03.2017.
2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 6.4.2017, do godz. 15:00.
3. Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 – 13.04.2017.
4. Wizja lokalna w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie -19.4.2017, godz. 10:00.
5. Nadsyłanie przez Uczestników pytań do regulaminu konkursu – do 22.4.2017.
6. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 29.4.2017.
7. Termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu – 16.5.2017, do godz. 15:00.
8. Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu (posiedzenie Sądu Konkursowego 19-20.5.2017) – 22.05.2017.
ETAP II
1. Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – 22.5.2017.
2. Nadsyłanie przez Uczestników pytań do regulaminu konkursu – do 20.6.2017.
3. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 30.06.2017.
4. Termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu – 1.8.2017, do godz. 15:00.
5. Obrady sądu konkursowego- 11-12.8.2017.
6. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 16.8.2017.
7. Wypłata nagród – do 4.9.2017.
8. – Zaproszenie autorów pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – do 29.8.2017.
9. Zamknięcie wystawy pokonkursowej – 15.9.2017.
10. Zwrot prac nienagrodzonych – do 22.9.2017.
Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa prac konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
5) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 Ustawy nie
stanowią inaczej.
6) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale VI
Ustawy, tj. art. 179 – 198g Ustawy.
VI.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.3.2017