Nieuw-Rhijngeest Zuid, Leiden / Niederlande

02/10/2023 S189

I.
II.
III.
IV.
VI.

Nederland-Leiden: Projectontwikkelaarsdiensten

2023/S 189-589990

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Leiden

Nationaal identificatienummer: 151539485

Postadres: Kolffpad 1

Plaats: Leiden

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 2333 BN

Land: Nederland

Contactpersoon: Jeroen Oomens

E-mail: j.oomens@RYSE.nl

Telefoon: +31 655112817

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leidenuniv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311344/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311344/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuw-Rhijngeest Zuid
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70110000 Projectontwikkelaarsdiensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71421000 Landschaps- en tuinaanlegdiensten
71410000 Stedenbouw
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
45212000 Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkooptender ontwikkel locatie Nieuw-Rhijngeest Zuid
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

- Criterium: Teamsamenstelling in relatie tot de Opgave,

- Criterium: Doorgronden van de Opgave,

- Criterium: Visie op Nieuw-Rhijngeest Zuid

Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Criterium: Prijs

Weging: 30

Criterium: Kwaliteit

Weging: 70
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2023
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 04/12/2023
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag

Postadres: Prins Clauslaan 60

Plaats: 's-Gravenhage

Postcode: 2595 AJ

Land: Nederland

E-mail: info@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 883612011

Fax: +31 883610669

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanke...
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2023