Projektkonkurrence - Masterplan til Odense Dry Port, Odense / Dänemark

Danmark - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed - Projektkonkurrence - Masterplan til Odense Dry Port

228/2023

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

1. Køber

1.1 Køber

Officielt navn: Odense Havn

Den ordregivende enheds aktiviteter: Havnerelaterede aktiviteter

1.1 Køber

Officielt navn: Odense Havn Ejendomsselskab ApS

Den ordregivende enheds aktiviteter: Havnerelaterede aktiviteter

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Projektkonkurrence - Masterplan til Odense Dry Port

Beskrivelse: Odense Havn har, i sommeren 2022, erhvervet det tidligere forsøgsgartneri ved Årslev på 110 hektar med henblik på at etablere Odense Dry Port - Danmarks største lager- og logistikhub. Odense Havn ønsker derfor forslag til en "effektiv, bæredygtig og visionær" masterplan for den nye DRY PORT.

Identifikator for proceduren: 43f6719b-b874-4eac-833b-2d4ab15d35fd

Intern identifikator: 12908

Type af procedure: Begrænset

2.1.1 Formål

Kontraktens art: Tjenesteydelser

Primær klassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

Yderligere klassificering (cpv): 71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2.1.4 Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

2.1.6 Grunde til udelukkelse

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret: Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?

Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?

Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.

Tvangsakkord uden for konkurs: Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?

Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).

Svig: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).

Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

Insolvens: Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?

Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?

Rent nationale udelukkelsesgrunde: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?

Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?

Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?

Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.

Betaling af socialsikringsbidrag: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?

Betaling af skatter og afgifter: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?

Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.

5. Delkontrakt

5.1 Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Projektkonkurrence - Masterplan til Odense Dry Port

Beskrivelse: Odense Havn har, i sommeren 2022, erhvervet det tidligere forsøgsgartneri ved Årslev på 110 hektar med henblik på at etablere Odense Dry Port - Danmarks største lager- og logistikhub. Odense Havn ønsker derfor forslag til en "effektiv, bæredygtig og visionær" masterplan for den nye DRY PORT.

Intern identifikator: 12908

5.1.1 Formål

Kontraktens art: Tjenesteydelser

Primær klassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed

Yderligere klassificering (cpv): 71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

Yderligere klassificering (cpv): 71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

5.1.9 Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Samlet årsomsætning

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Gennemsnitlig årsomsætning

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Specifik årsomsætning

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Specifik gennemsnitlig omsætning

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Etablering af virksomhed

Beskrivelse: Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Finansielle nøgletal

Beskrivelse: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Erhvervsansvarsforsikring

Beskrivelse: Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Navn: Øvrige økonomiske og finansielle krav

Beskrivelse: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Andet

Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder

Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Andet

Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder

Beskrivelse: Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: Optagelse i et relevant fagligt register

Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: Optagelse i et handelsregister

Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig

Beskrivelse: Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt

Beskrivelse: Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type

Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type

Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

Beskrivelse: Det er et mindstekrav, at ansøgeren har udført mindst 1 tilsvarende opgave som den udbudte inden for de seneste 5 år fra forslag skal være indleveret. Ansøgeren skal oplyse en referenceliste med beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer på masterplaner med en tilsvarende funktionalitet, kompleksitet og størrelse udført som totalrådgiver inden for de seneste 5 år. Såfremt der benyttes underrådgivere, kan der angives referencer fra underrådgivere, men dette er ikke et mindstekrav. Oplysning om referencer (maksimalt 5 i alt) anføres i ESPD, del IV, C.

Anvendelse af dette kriterium: Anvendte

Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Højeste antal udvalgte tilbud: 4

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol

Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet

Beskrivelse: I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring

Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Undersøgelses- og forskningsfaciliteter

Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Forvaltning af forsyningskæden

Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Tilladelse til kontrol

Beskrivelse: For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Beskrivelse: Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Miljøledelsesforanstaltninger

Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Antal ledende medarbejdere:

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede

Beskrivelse: Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Værktøj, materiel og teknisk udstyr

Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Andel i underleverance

Beskrivelse: Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer

Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer

Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter

Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 0

Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 4

5.1.10 Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Økonomisk realiserbarhed

Beskrivelse: Budgetpris

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Logistik

Beskrivelse: Logistik i masterplan ift. udvikling, etapedeling og fleksibilitet Infrastruktur ift. trafikafviklingen Logistik omkring bygninger i sammenhæng med til- og frakørslen Håndtering bygnings- og logistiktypologier i området Trafiksikkerhed i området ift. tung trafik, personbiler og den ”bløde trafikant”

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Design og identitet

Beskrivelse: Samspil mellem arkitektur, natur og infrastruktur Designmæssige greb/ identitet for Dry Port og hvor nært er slægtskabet i designet til Odense Havns industrihavn i Munkebo

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Bæredygtighedstiltag

Beskrivelse: Bæredygtighedstiltag ift. dobbeltudnyttelse af arealer og bygninger, herunder også vejanlæg Reduktion i CO2 aftrykket i hele livscyklussen Materialer herunder genbrug og genanvendelse Bæredygtighedstiltag vedrørende energi, eksempelvis opvarmning, brugsvand og strøm Håndtering af regnvandsafviklingen og ekstremregn Tiltag for styrkelse af biodiversiteten i området

5.1.11 Udbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: DAN

Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f52643fd-b41e-4f4d-94bf-3583e18ddabd/pu...,

5.1.12 Udbudsvilkår

Vilkår for ordningen for projektkonkurrencer:

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for køberen

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til en af vinderne af konkurrencen

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f52643fd-b41e-4f4d-94bf-3583e18ddabd/ho...

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Varianter: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 2024-01-08+01:00 23:59:00+01:00

5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for udbud

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Odense Havn Ejendomsselskab ApS

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Odense Havn Ejendomsselskab ApS

Organisation, der behandler tilbud: Odense Havn Ejendomsselskab ApS

8. Organisationer

8.1 ORG-0001

Officielt navn: Odense Havn

Registreringsnummer: ORG-38437011

Postadresse: Kystvejen 100  

By: Munkebo

Postnummer: 5330

Landespecifik underafdeling (NUTS): Fyn (DK031)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Anna Madsen-Østerbye

E-mail: amo@odensehavn.dk

Telefon: 29424576

Internetadresse: https://odensehavn.dk/

Denne organisations roller:

Køber

8.1 ORG-0002

Officielt navn: Klagenævnet for udbud

Registreringsnummer: ORG-37795526

Postadresse: Toldboden 2  

By: Viborg

Postnummer: 8800

Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland (DK041)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Klagenævnet for udbud

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405708

Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1 ORG-0003

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Registreringsnummer: ORG-10294819

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35  

By: Valby

Postnummer: 2500

Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://www.kfst.dk/

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1 ORG-0004

Officielt navn: Odense Havn Ejendomsselskab ApS

Registreringsnummer: 29140456

Postadresse: Kystvejen 100  

By: Munkebo

Postnummer: 5330

Land: Danmark

E-mail: amo@odensehavn.dk

Telefon: +4522944425

Denne organisations roller:

Køber

Gruppeleder

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

Organisation, der behandler tilbud

8.1 ORG-0005

Officielt navn: Mercell Holding ASA

Registreringsnummer: 980921565

Postadresse: Askekroken 11  

By: Oslo

Postnummer: 0277

Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo (NO081)

Land: Norge

Kontaktpunkt: eSender

E-mail: publication@mercell.com

Telefon: +47 21018800

Fax: +47 21018801

Internetadresse: http://mercell.com/

Denne organisations roller:

TED eSender

11. Oplysninger om bekendtgørelsen

11.1 Oplysninger om bekendtgørelsen

Identifikator for bekendtgørelsen: a447eb1f-32b7-41a9-864a-d3dd2ef44d4c - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 2023-11-24Z 10:06:35Z

Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk 

11.2 Oplysninger om offentliggørelsen

Bekendtgørelsesnummer: 00719282-2023

EUT-S-nummer: 228/2023

Offentliggørelsesdato: 2023-11-27Z